รู้จัก เข้าใจตัวเองรอบด้าน และสร้างทางเลือก ผ่านกระบวนการตุ๊กตาขนมปัง Self-Awareness and Career Planning

การเปลี่ยนแปลงที่จะได้จากการเรียนโมดูลนี้ :

กระบวนการรู้จักตัวเองด้วยตุ๊กตาขนมปังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่คิดค้น และพัฒนาโดยทีมงาน a-chieve ซึ่งใช้ในกิจกรรมอบรมกับ นร. มัธยม มหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554 และมีคุณครูแนะแนวนำไปใช้ในห้องเรียนในและนอกระบบมากกว่า 100 ท่าน

โมดูลนี้ จะช่วยให้คุณครูเข้าใจกระบวนการค้นหาตัวเองด้วยตุ๊กตาขนมปัง ซึ่งเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบตนเอง เห็นทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถวางแผนเส้นทางอนาคต ทั้งเกี่ยวกับอาชีพ และคณะที่อยากศึกษาต่อได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน จะทำให้คุณครูได้ทำความรู้จักนักเรียน รู้ข้อมูลของนักเรียนเพิ่มขึ้น และค่อยๆ พาทั้งคุณครูและนักเรียนค้นหาและออกแบบทางเลือกไปด้วยกัน

หลักการที่มาของหลักสูตร :

 1. การรู้จักตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของการยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวตน ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่เป็นพื้นฐานของการเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและมีความสุข
 2. เมื่อรู้จักตัวเอง และเข้าใจเงื่อนไข โอกาส อุปสรรคภายนอกที่ตนเองเผชิญอยู่ โดยใช้ทักษะคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มาเชื่อมโยงประกอบการตัดสินใจ จะทําให้สามารถออกแบบชีวิต และวางแผนอนาคตที่เหมาะสมกับตัวเองได้
 3. รูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับช่วงวัย ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยต่อการเรียนรู้ จะช่วยให้นักเรียนสามารถรู้จักตนเอง พัฒนาทักษะชีวิต และสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเพื่อนร่วมห้องรวมถึงคุณครู
 4. การเข้าใจตัวตน และออกแบบทางเลือกด้วยตนเองเป็นทักษะที่สําคัญมากสําหรับนักเรียน โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว การให้คําตอบเพียงอย่างเดียว ความสามารถในการเข้าใจตัวตน และออกแบบทางเลือกได้ด้วยตนเอง เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับนักเรียนในการปรับตัวเข้ากับโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เหตุนี้ การให้กระบวนการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง และเครื่องมือในการค้นหาตนเองและออกแบบทางเลือก จึงเป็นกุญแจสําคัญที่จะ ช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนท่ามกลางสถานการณ์ เงื่อนไขภายนอกได้อย่างรู้เท่าทัน

ภาพประกอบโมดูล

ภาพรวมโมดูล

จำนวนโมดูล จำนวนบทเรียน
32 บทเรียน
เวลาเรียน เวลาเรียน
3 ชม.
เหมาะกับใคร เหมาะกับใคร
 • คุณครูวิชาแนะแนว ระดับชั้นมัธยม
 • คุณครูวิชาต่างๆ ระดับชั้นมัธยม
 • นักการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
 • กระบวนกร วิทยากร ด้านการรู้จักค้นหาตัวเอง
 • บุคคลทั่วไป (เพิ่งเริ่มต้นหรือมีประสบการณ์) กับการจัดการเรียนรู้เชิงกระบวนการ (Active Learning) หรือการสอนผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning)
ผู้สอน ผู้สอน
 • ครูคิม สุขสันต์ เพชรอาภรณ์
 • ครูยุ้ย อัญชลี ระดมแสง
 • ครูต้น ภาธรณ์ สิรวรรธกุล
 • ครูหมูแดง กฤษณี เพ็ชรสงฆ์
 • ครูต้น เบญจวรรณ บุญคลี่
 • คุณต่าย ภนิธา โตปฐมวงศ์
การประเมินผล การประเมินผล
 • ผ่านการเรียนครบ 32 episodes และทำกิจกรรมท้ายบทเรียนแต่ละ episode ครบถ้วน
 • post-test

หมายเหตุ: รูปแบบกิจกรรมท้ายบทเรียน ได้แก่ เลือกคำตอบที่ถูกต้อง, ส่งการบ้านย้อนหลัง เช่น ลองทำกิจกรรมง่ายๆ กับนักเรียนหรือคนใกล้ตัว แล้วส่งฟีดแบคการทำ หรือ ลองทำกิจกรรมกับตนเอง เป็นต้น

การเตรียมตัวก่อนเรียน การเตรียมตัวก่อนเรียน
 • พื้นฐานด้านการสร้างพื้นที่ปลอดภัย เคารพความแตกต่างหลากหลาย
 • เตรียมสถานที่นั่งเรียนและอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการเรียนออนไลน์
 • มีเวลาประมาณ 15 นาที สำหรับการเรียน 1 unit

หมายเหตุ : ในการนำไปใช้สอนจริง แนะนำให้เรียนครบทั้ง Module 1 ที่เป็นพื้นฐานการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและทักษะคิดวิเคราะห์ กับ Module 2 สำหรับเครื่องมือค้นหาตัวเอง เพื่อผลลัพธ์การนำไปใช้ที่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
มี


แชทคุยกับเรา